Onderzoek onderwijsinspectie november 2017Na 4 jaar hebben wij opnieuw een inspectie onderzoek gehad. Wederom is de kwaliteit van onze school in orde.
Lees hier de lovende toelichting van de inspectie met zelfs een goed voor samenwerking!


Brede samenwerking voor opvang en onderwijs
Wij beoordelen de samenwerking op de Molenwerf als goed. De
school heeft veel tijd en energie gestoken in de vorming van een IKC
waarbij zij onderwijs en opvang verzorgt voor kinderen van 0-13 jaar.
Om dit te realiseren werkt de school samen met het kinderdagverblijf
en de buitenschoolse opvang. Voor alle peuters is er voorschoolse
educatie, en de basisschool realiseert een aanbod wat hierop aansluit.
Voor alle kinderen is er een warme overdracht. De samenwerking
binnen het IKC beperkt zich niet tot een doorgaande lijn in
het aanbod; ook de pedagogische aanpak, de omgang met ouders en
gezamenlijke scholingen maken hier deel van uit. Gezamenlijke
activiteiten tussen peuters en kleuters vinden regelmatig plaats.
Daarnaast zoekt de school samenwerking met anderen, zoals de
ouders, het voortgezet onderwijs, externe zorgverleners en het
samenwerkingsverband. Voor leerlingen waar extra zorg voor nodig is,
heeft de school overleg binnen het samenwerkingsverband en het ib-
overleg binnen het bestuur. Met het voortgezet onderwijs zijn goede
contacten en volgt de school de leerlingen nog drie jaar na de
overstap. Ook de examenresultaten delen de scholen met elkaar.
Leerlingen komen nog regelmatig op school vertellen hoe het ze
vergaat op het voortgezet onderwijs en geven voorlichting aan groep 8.

Vanuit visie werken aan hoge kwaliteit
Het team slaagt erin op een professionele manier met elkaar om te
gaan. De school heeft de afgelopen periode een flinke verandering
doorgemaakt. Naast de overgang in een integraal kindcentrum, vond
ook een overgang plaats naar het werken in units en gepersonaliseerd
leren. De leraren besteden nadrukkelijk aandacht aan het ontdekken
van talenten en werken aan vaardigheden. Om dit te realiseren werkt
de school met specialisten voor taal en rekenen maar ook met
vakleerkrachten voor de creatieve vakken en bijvoorbeeld
houtbewerking. Dit vergt ook een flinke omslag voor leraren. Zij
onderschrijven de visie en scholen zich. Zo hebben zij ict-
vaardigheden bijgeleerd, een scholing gevolgd voor het volgen van de
ontwikkeling van leerlingen op de verschillende onderdelen en
scholingen voor het onderzoekend leren. Daarnaast is er een
beleidsmedewerker vanuit het bestuur die de school begeleidt in de
vorming tot kindcentrum. Leraren werken onderling veel samen,
mede door de organisatie van units waarbij meerdere leraren
verantwoordelijk zijn voor een groep leerlingen in een unit. Dit vraagt
om goed overleg, een gezamenlijke aanpak en voorbereiding. De
leraren geven aan voldoende tijd te krijgen om zich te scholen, zowel
gezamenlijk als individueel. Ook de medewerkers van de
kinderopvang en buitenschoolse opvang, worden, waar mogelijk en
gewenst, betrokken in de professionalisering.