Medezeggenschapsraad


Over de MR

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en
medewerkers. Namens de ouders hebben Manno le Fevre en Loes van der Kruijf (voorzitter)
zitting in de MR. Het personeel wordt vertegenwoordigd door twee personeelsleden.
Vergaderingen starten steeds om 16.30 uur op school. Als u een vergadering wilt bijwonen
vinden wij het prettig als u ons daar vooraf van op de hoogte stelt.

Wat is de taak van de MR?

De MR wordt betrokken bij het beleid van de school, de MR denkt mee over het beleid en
volgt de uitvoering daarvan. Het doel is samen zorgen voor een optimale omgeving
waarbinnen de kinderen zich thuis voelen en goed onderwijs krijgen.
De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. De directeur moet de MR
bijvoorbeeld informeren over de verdeling van geld, vakanties en vrije dagen, lesmethodes,
de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Soms heeft de MR een adviestaak en met
name waar het gaat om zaken die direct gevolgen kunnen hebben voor de kinderen is
instemming nodig van de MR (bijvoorbeeld schooltijden, tussenschoolse opvang).

Onderwerpen

Er komen in de vergaderingen uiteraard veel verschillende onderwerpen aan bod. Zelf heeft
de MR een aantal speerpunten die in de vergaderingen regelmatig terug komen:

Samenwerking binnen het Kindcentrum
Er wordt op de Molenwerf goed samengewerkt tussen de school en de opvang. Deze
samenwerking is de afgelopen jaren steeds verder uitgebouwd. Feesten worden samen
georganiseerd, werkgroepen werken aan een doorgaande lijn en PR, lokalen worden
gedeeld en er is sprake van een warme overdracht van opvang naar onderwijs, door
regelmatig gezamenlijke activiteiten. Om te blijven evalueren en verbeteren komt de stand
van zaken bij elke MR vergadering aan bod.

Profilering van de school
Kinderen, ouders en medewerkers zijn trots op de Molenwerf. De school heeft de afgelopen
jaren een mooie ontwikkeling naar o.a. het Unitonderwijs doorgemaakt en we zien dat
ouders bewust kiezen voor de school. Vanuit directie en stichting is er een mooie wens dat
het Kindcentrum nog beter op de kaart komt te staan binnen Heemstede en omstreken. Om
dit te kunnen verwezenlijken is goede PR voor de school onontbeerlijk. Tijdens de MR
vergaderingen staat profilering van de school dan ook regelmatig op de agenda.

Ouderbetrokkenheid
Ouders zijn essentieel voor een optimale schoolontwikkeling van de kinderen. Hiertoe is het
van belang dat er goede communicatie is tussen school en ouders. Ook maakt de school
graag gebruik van de ouders als klankbord. Het ouderpanel is hier een belangrijk instrument
voor. In de MR worden mogelijke onderwerpen voor de ouderpanels besproken, wordt er
gekeken naar de uitkomsten van deze gesprekken en wordt besproken hoe deze verder te
gebruiken.

Denkt u mee?

U kunt ons als ouder of teamlid helpen bij het uitvoeren van onze taak. Wij vragen u daarom
uw ideeën, vragen of opmerkingen kenbaar te maken.

Notulen MR

U kunt hieronder de notulen van de MR vinden.

Klik hier voor de notulen van 22-06-2020
Klik hier voor de notulen van 26-05-2020.
Klik hier voor de notulen van 22-04-2020.
Klik hier voor de notulen van 03-03-2020.
Klik hier voor de notulen van 21-01-2020.
Klik hier voor de notulen van 10-09-2019.

Klik hier voor de notulen van 25-06-2019.
Klik hier voor de notulen van 27-05-2019.
Klik hier voor de notulen van 16-04-2019.
Klik hier voor de notulen van 05-03-2019.
Klik hier voor de notulen van 22-01-2019.
Klik hier voor de notulen van 29-11-2018.
Klik hier voor de notulen van 18-09-2018.
Klik hier voor het jaarverslag van 2017-2018.

Klik hier voor de notulen van 10-07-2018.
Klik hier voor de notulen van 29-05-2018.
Klik hier voor de notulen van 05-04-2018.
Klik hier voor de notulen van 06-03-2018.
Klik hier voor de notulen van 30-01-2018.
Klik hier voor de notulen van 30-11-2017.
Klik hier voor de notulen van 26-09-2017.
Klik hier voor de notulen van 27-06-2017.
Klik hier voor het jaarverslag van 2016-2017.