Medezeggenschapsraad


Over de MR

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en medewerkers. Namens de ouders hebben Arjen Aalbers en Marlien van Hulsel zitting in de MR. Meestal zijn de vergaderingen openbaar. Dan dus u bent welkom! We vinden het echter prettig als u ons op de hoogte stelt van het voornemen een vergadering bij te wonen. Vergaderingen starten steeds om 19.30 uur op school.
Onderaan deze pagina vindt u de notulen van recente MR vergaderingen.

Wat is de taak van de medezeggenschapsraad?

De MR wordt gevormd door ouders en personeelsleden en wordt betrokken bij het beleid van de school. Het doel is samen te zorgen voor een optimale omgeving waarbinnen de kinderen zich thuis voelen en goed onderwijs krijgen.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. De directeur moet de MR informeren over bijvoorbeeld de verdeling van geld, vakanties en vrije dagen, lesmethodes, de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. De MR heeft op een aantal terreinen een adviestaak, maar ook een instemmingstaak. Met name waar het gaat om zaken die direct gevolgen kunnen hebben voor de kinderen is instemming nodig van de oudergeleding van de MR, bijvoorbeeld over de schooltijden of de tussenschoolse opvang. Kortom; de essentie van de MR is meedenken over het beleid, het volgen van de uitvoering daarvan en het eventueel prikkelen tot ontwikkeling of aanpassing van het beleid.

Welke onderwerpen komen aan bod?

Het is duidelijk, dat er veel onderwerpen besproken kunnen worden. Daarom heeft de MR een aantal speerpunten gedefinieerd, waar zij zich op richt;

Communicatie tussen school en ouders (en kinderen). De MR is zich ervan bewust dat een goede communicatie tussen deze partners van essentieel belang is. Heldere communicatie door de school naar de ouders, maar óók omgekeerd, voorkomt onduidelijkheden. De MR roept daarom ouders op om zich uit te spreken richting leerkracht of directeur als er onduidelijkheden zijn. De MR bespreekt regelmatig met de directeur de informatievoorziening richting ouders.

School en veiligheid. Hiertoe horen ontwikkelingen op het gebied van de Brede School, verkeersveiligheid, brandveiligheid, maar ook de inrichting en het gebruik van het schoolgebouw en omgeving.

Promotie van onze school. De Valkenburgschool is een relatief kleine school. Echter, het leerlingaantal kan en moet binnen de huidigeruimte verder groeien. Groei van de school schept ook betere mogelijkheden om het onderwijs in te richten. De MR wil daarom extra aandacht besteden aan promotie van de school. Het onderwijs is goed, de school biedt in allerlei opzichten ruimte aan kinderen (kleinschaligheid) en heeft goede faciliteiten. Dat moeten we uitdragen!

Kwaliteit van het onderwijs. Op regelmatige basis komen er onderwerpen aan bod die met de kwaliteit van het onderwijs te maken hebben. Zoals de aanschaf van nieuwe onderwijsmethodes of ondersteunende middelen zoals de digitale schoolborden. Ook de manier waarop leerlingen begeleid en ondersteund worden gaat de MR aan.

Denkt u mee? U kunt ons als ouder of teamlid helpen bij het uitvoeren van onze taak. Wij vragen u daarom uw ideeën, vragen of opmerkingen kenbaar te maken. 

Notulen MR

U kunt hieronder de notulen van de MR vinden.

Klik hier voor de notulen van 25-06-2019.
Klik hier voor de notulen van 27-05-2019.
Klik hier voor de notulen van 16-04-2019.
Klik hier voor de notulen van 05-03-2019.
Klik hier voor de notulen van 22-01-2019.
Klik hier voor de notulen van 29-11-2018.
Klik hier voor de notulen van 18-09-2018.
Klik hier voor het jaarverslag van 2017-2018.

Klik hier voor de notulen van 10-07-2018.
Klik hier voor de notulen van 29-05-2018.
Klik hier voor de notulen van 05-04-2018.
Klik hier voor de notulen van 06-03-2018.
Klik hier voor de notulen van 30-01-2018.
Klik hier voor de notulen van 30-11-2017.
Klik hier voor de notulen van 26-09-2017.
Klik hier voor de notulen van 27-06-2017.
Klik hier voor het jaarverslag van 2016-2017.