Medezeggenschapsraad


Over de MR

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en
medewerkers. Het personeel wordt vertegenwoordigd door drie personeelsleden.
De vergaderingen staan gepland in de jaarkalender,  als u een vergadering wilt bijwonen
vinden kunt u dit aangeven via mr.molenwerf@jl.nu.

Wat is de taak van de MR?

De MR wordt betrokken bij het beleid van de school, de MR denkt mee over het beleid en
volgt de uitvoering daarvan. Het doel is samen zorgen voor een optimale omgeving
waarbinnen de kinderen zich thuis voelen en goed onderwijs krijgen.
De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. De directeur moet de MR
bijvoorbeeld informeren over de verdeling van geld, vakanties en vrije dagen, lesmethodes,
de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Soms heeft de MR een adviestaak en met
name waar het gaat om zaken die direct gevolgen kunnen hebben voor de kinderen is
instemming nodig van de MR (bijvoorbeeld schooltijden, tussenschoolse opvang).

Onderwerpen

Er komen in de vergaderingen uiteraard veel verschillende onderwerpen aan bod. Zelf heeft
de MR een aantal speerpunten die in de vergaderingen regelmatig terug komen:

Samenwerking binnen het Kindcentrum
Er wordt op de Molenwerf goed samengewerkt tussen de school en de opvang. Deze
samenwerking is de afgelopen jaren steeds verder uitgebouwd. Feesten worden samen
georganiseerd, werkgroepen werken aan een doorgaande lijn en PR, lokalen worden
gedeeld en er is sprake van een warme overdracht van opvang naar onderwijs, door
regelmatig gezamenlijke activiteiten. Om te blijven evalueren en verbeteren komt de stand
van zaken bij elke MR vergadering aan bod.

Profilering van de school
Kinderen, ouders en medewerkers zijn trots op de Molenwerf. De school heeft de afgelopen
jaren een mooie ontwikkeling naar o.a. het Unitonderwijs doorgemaakt en we zien dat
ouders bewust kiezen voor de school. Vanuit directie en stichting is er een mooie wens dat
het Kindcentrum nog beter op de kaart komt te staan binnen Heemstede en omstreken. Om
dit te kunnen verwezenlijken is goede PR voor de school onontbeerlijk. Tijdens de MR
vergaderingen staat profilering van de school dan ook regelmatig op de agenda.

Ouderbetrokkenheid
Ouders zijn essentieel voor een optimale schoolontwikkeling van de kinderen. Hiertoe is het
van belang dat er goede communicatie is tussen school en ouders. Ook maakt de school
graag gebruik van de ouders als klankbord. Het ouderpanel is hier een belangrijk instrument
voor. In de MR worden mogelijke onderwerpen voor de ouderpanels besproken, wordt er
gekeken naar de uitkomsten van deze gesprekken en wordt besproken hoe deze verder te
gebruiken.

Denkt u mee?

U kunt ons als ouder of teamlid helpen bij het uitvoeren van onze taak. Wij vragen u daarom
uw ideeën, vragen of opmerkingen kenbaar te maken.

Notulen MR

Wilt u de notulen van de MR vergadering inzien, kunt u dit aangeven via mr.molenwerf@jl.nu.

Laatste notulen