Ouderpanel


We vinden het belangrijk om de mening van ouders over de school te peilen. Dat doen we via tevredenheid-onderzoeken, maar ook door met ouders in gesprek te gaan. Veel gesprekken over hoe ouders denken over ons onderwijs vinden spontaan plaats. Om ervoor te zorgen dat we ook heel bewust en gericht naar ouders luisteren is in 2009 het Ouderpanel ontstaan.

In het Ouderpanel worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor de huidige gang van zaken op school en/of voor de ontwikkeling van de school. Het Ouderpanel heeft twee keer per jaar een bijeenkomst met de directeur en de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Ouders worden willekeurig benaderd om deel te nemen aan het panel en de samenstelling wisselt jaarlijks.

Verslag van het overleg wordt onder alle ouders en medewerkers van de school verspreid.