Schooltijden & vakanties


Schooltijden:

   Unit 1 Unit 2
 Maandag  08:30 - 14:45 08:30 - 14.45
 Dinsdag  08:30 - 14:45 08:30 - 14.45
 Woensdag  08:30 - 12:15 08:30 - 12:15
 Donderdag  08:30 - 14:45 08:30 - 14.45
 Vrijdag  08:30 - 12:00 08:30 - 14.45


Vakanties en vrije dagen 2021-2022
 

herfstvakantie 18 t/m 12 oktober 2021
kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022
Goede Vrijdag en Pasen 15 april en 18 april 2022
meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022
zomervakantie 15 juli  12.00 uur t/m 28 augustus 2022
   
Studiedagen:   
6 september 2021 alle leerlingen vrij 
29 september 2021 alle leerlingen vrij 
24 november 2021 alle leerlingen vrij
24 december 2021 Unit 1: alle leerlingen vrij, unit 2 leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
10 januari 2022 alle leerlingen vrij
3 maart 2022 alle leerlingen vrij 
17 mei 2022 alle leerlingen vrij
20 juni 2022 alle leerlingen vrij


Vrij buiten de vakantie

Extra vrij buiten de schoolvakanties moet minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk worden aangevraagd, middels dit formulier.
In geval van doktersbezoek hoeft geen formulier ingevuld te worden.
Slechts in zeer bijzondere omstandigheden wordt verlof verleend, kinderen zijn leerplichtig vanaf de maand volgend op hun vijfde verjaardag.

Al het verzuim aansluitend aan een vakantie wordt door directie gemeld bij de leerplichtambtenaar. Directie is dit wettelijk verplicht.
De leerplichtambtenaar zal de ouders van het kind dat afwezig is oproepen om te spreken over het verzuim. Inzien het verzuim ongeoorloofd is, kan de leerplichtambtenaar een boete opleggen.

U krijgt toestemming wanneer:

Er sprake is van zogenoemde gewichtige omstandigheden, namelijk:
- voor het voldoen van een wettelijke verplichting, als die niet buiten de lesuren kan
- voor verhuizing; 1 dag
- voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad; 1, hooguit 2 dagen, afhankelijk van de plaats waar het huwelijk wordt gesloten
- bij ernstige ziekte van ouders of bloed-­ en aanverwanten; duur in overleg met directeur
- bij overlijden van ouders, bloed- en aanverwanten; ten hoogste 4 dagen (afhankelijk van de verwantschap)
- bij ambtsjubileum of huwelijksjubileum van de ouders of grootouders; 1 dag
- voor andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen (maar geen vakantieverlof).
 
En indien de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het alleen mogelijk maakt om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; en er een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. Ook hiervoor zijn de regels zeer streng!

Dit extra verlof mag:
- slechts eenmaal per jaar worden verleend;
- niet langer duren dan 10 aaneengesloten schooldagen;
- niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 
Het verzoek tot verlof moet vooraf, of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering, worden voorgelegd aan de directie. Als bij bepaalde gewichtige omstandigheden het verlof langer dan 10 dagen duurt, dan moet een verzoek minimaal een maand van tevoren via de directeur bij de leerplichtambtenaar worden voorgelegd.