Schooltijden & vakanties


Schooltijden:

   Unit 1 Unit 2
 Maandag  08:30 - 14:45 08:30 - 14.45
 Dinsdag  08:30 - 14:45 08:30 - 14.45
 Woensdag  08:30 - 12:15 08:30 - 12:15
 Donderdag  08:30 - 14:45 08:30 - 14.45
 Vrijdag  08:30 - 12:00 08:30 - 14.45


Vakanties en vrije dagen 2020-2021
 

herfstvakantie 12 t/m 16 oktober 2020
kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag en Pasen 2 april en 5 april 2021
meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart 13 en 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus 2021
   
Studiedagen:   
14 september 2020 alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
8 oktober 2020 alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
18 november 2020 alle leerlingen vrij
9 december 2020 studiedag Unit 1: alle leerlingen van Unit 1 vrij 
4 januari 2021 alle leerlingen vrij
2 februari 2021 alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
1 maart 2021 alle leerlingen vrij
26 maart 2021 studiedag Unit 1: alle leerlingen van Unit 1 vrij
15 april 2021 alle leerlingen vrij
2  juni 2021 alle leerlingen vrij
22 juni 2021 alle leerlingen vrij


Vrij buiten de vakantie

Extra vrij buiten de schoolvakanties moet minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk worden aangevraagd, middels dit formulier.
In geval van doktersbezoek hoeft geen formulier ingevuld te worden.
Slechts in zeer bijzondere omstandigheden wordt verlof verleend, kinderen zijn leerplichtig vanaf de maand volgend op hun vijfde verjaardag.

Al het verzuim aansluitend aan een vakantie wordt door directie gemeld bij de leerplichtambtenaar. Directie is dit wettelijk verplicht.
De leerplichtambtenaar zal de ouders van het kind dat afwezig is oproepen om te spreken over het verzuim. Inzien het verzuim ongeoorloofd is, kan de leerplichtambtenaar een boete opleggen.

U krijgt toestemming wanneer:

Er sprake is van zogenoemde gewichtige omstandigheden, namelijk:
- voor het voldoen van een wettelijke verplichting, als die niet buiten de lesuren kan
- voor verhuizing; 1 dag
- voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad; 1, hooguit 2 dagen, afhankelijk van de plaats waar het huwelijk wordt gesloten
- bij ernstige ziekte van ouders of bloed-­ en aanverwanten; duur in overleg met directeur
- bij overlijden van ouders, bloed- en aanverwanten; ten hoogste 4 dagen (afhankelijk van de verwantschap)
- bij ambtsjubileum of huwelijksjubileum van de ouders of grootouders; 1 dag
- voor andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen (maar geen vakantieverlof).
 
En indien de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het alleen mogelijk maakt om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; en er een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. Ook hiervoor zijn de regels zeer streng!

Dit extra verlof mag:
- slechts eenmaal per jaar worden verleend;
- niet langer duren dan 10 aaneengesloten schooldagen;
- niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 
Het verzoek tot verlof moet vooraf, of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering, worden voorgelegd aan de directie. Als bij bepaalde gewichtige omstandigheden het verlof langer dan 10 dagen duurt, dan moet een verzoek minimaal een maand van tevoren via de directeur bij de leerplichtambtenaar worden voorgelegd.